รายชื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

 

ลำดับ
ชื่อ - สกุล (ตำแหน่ง/โครงการ)
1
 ทองดี ปัวทอง(ป้าแตน)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    ()
2
 ณัฐวัฒน์ คงสุขสวัสดิ์(เบิร์ด)
     หัวหน้าโครงการ
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)
3
 บุญยิ่ง ไม้เท้าทอง(แอ๊ด)
     เจ้าหน้าที่
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง )
4
 ศรานนท์ ประภัศรานนท์(แสตมป์)
     เจ้าหน้าที่
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)
5
 ธีรภัทร ภูหา(ภัทร)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)
6
 ศุภกิจ อุดมศิลป์(ปุ๊)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)
7
 สมศักดิ์ วงค์เงิน (นัท)
     หัวหน้า
    (ประสานงานอาสาสมัคร)
8
 ณัฐฌา วงษ์คำ(ส้ม)
     เจ้าหน้าที่
    (ประสานงานอาสาสมัคร)
9
 สิทธิพล ชูประจง(เอ๋)
     หัวหน้าโครงการ
    (ผู้ป่วยข้างถนน )
10
 เบญจมาศ พางาม(เจือ)
     เจ้าหน้าที่
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
11
 ถิรนันท์ ช่วยมิ่ง(กุ๊งกิ๊ง)
     เจ้าหน้าที่
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
12
 อาทิตยา ใจยิ้ม(จ๋า )
     เจ้าหน้าที่
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
13
 จิราพัชร นามวิชัย(ส้ม)
     เจ้าหน้าที่
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
14
 เบญจวรรณ คุณเลิศ(แพรว)
     เจ้าหน้าที่
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
15
 บุญธิญา ธงทอง(อุ้ม)
     เจ้าหน้าที่ประจำ
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
16
 ยุทธยา บรรเทา(พิปาว)
     เจ้าหน้าที่ประสานงาน
    (ฝ่ายการจัดการนักศึกษาฝึกงาน)
17
 เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข(เอก)
     หัวหน้าโครงการ
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
18
 กนกวรรณ พูลเพิ่ม(หนก)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
19
 ลักขณา ศิริกาล(ลี่)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
20
  ธิดารัตน์ มหานิยม(มุก)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
21
 กรรณิกา โมเล้น(กัน)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
22
 ศิริพร ติวสร้อย(อิ๊งค์)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
23
 สิริพร สุขชูศรี(โซเฟีย)
     หัวหน้าโครงการ
    (สวนครูองุ่น)
24
 ซูณีดาห์ สือรี(ดาด้า )
     เจ้าหน้าที่
    (สวนครูองุ่น)
25
 ปัทมวดี เลี่ยมเงิน (นาง)
     เจ้าหน้าที่
    (สวนครูองุ่น)
26
 วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข(ติ๊ดตี๋)
     หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และระดมทุน
    (สื่อสารองค์กร)
27
 การัณย์ อินทะกูล(ขิง)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
28
 วัฒนา กล่อมจิตต์(ปอนด์)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
29
 วริศรา ชาติแทน(เชอรี่)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
30
 ณัฐธิดา ศรีผล(เวิลด์)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
31
 เจนจิรา หนูทอง(ชามุก)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
32
 สมบัติ บุญงามอนงค์(หนูหริ่ง)
      ผู้อำนวยการ
    (ส่วนกลาง)
33
 ชุตินาถ กาญจนกุล(จิ๊บ)
      รองผู้อำนวยการ
    (ส่วนกลาง)
34
 ลัดดา ปัญญาวิชา (เจี๊ยบ)
     ผู้จัดการสำนักงาน
    (ส่วนกลาง )
35
 พัฒ ทัพธานี(พรรณ)
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง )
36
 ธนพล ทรงวุฒิ(เอ)
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง )
37
 ทิรัตน์ ผลินกูล (แบงค์)
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง)
38
 วิภาวดี ช่วยสองเมือง(หงษ์ )
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง)
39
 โยษิตา รัตนวราหะ(แตงกวา)
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง)
40
 ศิวนุช สร้อยทอง(ปลาทอง)
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง)
41
  ชฎาพร พรรณศิลป์(จ๊ะเอ๋)
     เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ
    (ส่วนกลาง)
42
 สุภัชชา พันธะบุรี(จิ๊บ)
     เจ้าหน้าที่การเงินและธุระการ
    (ส่วนกลาง )
43
 ชัยโย เสลาคุณ(โย)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
44
 ชื่นจิตร์ มุงดี(จิตร์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
45
 ส้มรั้ง เนียมชาวนา(ป้ารั้ง)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
46
 ชเนตตี หมื่อแหละ(ฟ้า)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
47
 เกศรา วิมลเกษม(เกด)
     หัวหน้าโครงการ
    (อาสามาเยี่ยม )
48
 พัชรินทร์ มั่งคั่ง(แนน)
     เจ้าหน้าที่
    (อาสามาเยี่ยม )
49
 เทวา บุญทาทอง(เทวา)
     เจ้าหน้าที่
    (อาสามาเยี่ยม)
50
 ทัศนีย์ สีดี(ติ๊ก)
    เจ้าหน้าที่รายวัน เจ้าหน้าที่รายวัน
    (อาสามาเยี่ยม)
51
 จรัญ มาลัยกุล(จรัญ)
     หัวหน้าโครงการ
    (อ่านสร้างชาติ )
52
 พี่เอ แรมโบ้(เอแรมโบ้)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (อ่านสร้างชาติ)
53
 บุญหนอม แวดโส(หนอม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (อ่านสร้างชาติ)
54
 ประแสร์ น้อยเชียงคุณ(อั๋น)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (อ่านสร้างชาติ)
55
 ดวงเดือน หนูสุวรรณ(เดือน)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลียนแปลง)
56
 ธวัชชัย ฐาปโนสถ(แบงค์)
     
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
57
 สฤษดิ์ ถิรชาญชัย(ทักษ์)
      หัวหน้าโครงการ
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
58
 ลำพูน หอกากาศ(ต้าร์)
      เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
59
 กิตติพงษ์ ประชุมพล(จี)
     รองหัวหน้าโครงการ
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
60
 สันติชัย สุวรรณเขต(บอย)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
61
 สายฝน ทิพฤาตรี(ฝน)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
62
 ศิริขวัญ ยศวิชัย(ขวัญ)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
63
 ต้นสกุล คงวัฒนานนท์(ไอซ์)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
64
 กรกนก ทรงพุฒิ(ธัญญ์)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
65
 ดวงใจ เบ็ญจะบัก(มิ้ง)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
66
 กชพร ช่วยชู(ผึ้ง)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
67
 กมลภู ช่วยชู(เตอร์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
68
 จินตนา โมครัตน์(ดัมมี่)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
69
 ธนสิทธิ์ อามอ(อาโย)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
70
 ธนาวุฒิ วงค์เงิน(เปรม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
71
 พจนีย์ คำเชียง( แฟรี่)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
72
 รจนา โนนทิง(ตุ๊ก)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
73
 วริสรา ช่วยชู(ตุ๊ก)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
74
 สมชาย หมื่อแหละ(อาแยะ)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
75
 พงษ์ศักดิ์ ฤทธิ์รักษา(บ๊วย)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
76
 พัชรี แสนคุ้ม(โอซิม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
77
 สาวิตรี ยิ้มโสด(มด)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
78
 สุระกาน คำต๋า(เจมส์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
79
 อาทิตย์ อินทราชา(ตั้ม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
80
 ขวัญธิรา วาฤทธิ์(แอม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
81
 อิทธิพล คำต๋า(ฟิว)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
82
 อภิวัฒน์ พรมมา(วัฒน์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
83
 ธฤต โชติช่วงสกุลชัย(หนุ่ย)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
84
 บุญมี สุขประเทียน(โทน)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
85
 อภิชาติ ภูลายยาว(ยาว)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
86
 อภิญญา โพดทรง(นาง)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
87
 เอกรัฐ โพดทรง(นาย)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
88
 อุเทน นึกถึง (แอด )
    เจ้าหน้าที่รายวัน เจ้าหน้าที่รายวัน
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
89
 วราวุฒิ ผดุงจันทร์(เล็ก)
    เจ้าหน้าที่รายวัน เจ้าหน้าที่รายวัน
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
90
 จามจุรี แซ่ซื้อ (มินนี่)
     หัวหน้าโครงการ
    (โรงพยาบาลมีสุข )
91
 ธีร์จุฑา หาญณรงค์(เฟอร์รี่ )
     เจ้าหน้าที่
    (โรงพยาบาลมีสุข)